Voorwoord en persbericht

Voorwoord en persbericht

Welkom bij onze begroting 2020!

De begroting is een van de belangrijkste documenten van een gemeente. Het is de basis voor de keuzes die we maken en het dagelijkse werk dat we doen.

In deze begroting is het coalitieprogramma "Duurzaam verder bouwen" nader uitgewerkt in de doelen en resultaten.

Het is ook dit keer weer gelukt om een sluitende begroting aan te bieden. We hebben hiervoor keuzes moeten maken. Daarbij hebben we de stijging van de lokale lasten voor de inwoner kunnen beperken, ondanks de sterk toenemende kosten voor de zorg en onze voorzieningen. We blijven scherp op de uitgaven, zodat we onze ambities voor een fijne gemeente om in te wonen, te werken en te genieten kunnen blijven waarmaken.

In de jaren na 2020 hebben we nog ruimte in de begroting. Deze ruimte is nodig om de onzekerheden op te kunnen vangen.

Uitdagingen voor de komende jaren zijn onder meer de invoering van de Omgevingswet, de toenemende behoefte aan zorg, het behouden van onze voorzieningen voor beweging en ontmoeting, het bestrijden van wateroverlast en het faciliteren van fietsverkeer.

We gaan deze uitdagingen steeds meer samen met onze inwoners en ondernemers aan.

We blijven samen in beweging.

Met vriendelijke groet,

College van Burgemeester en Wethouders

Persbericht Begroting 2020

Groesbeek, 3 oktober 2019

Berg en Dal blij met een sluitende begroting 2020
Ondanks oplopende kosten presenteert het college van de gemeente Berg en Dal een sluitende begroting voor 2020 en de jaren daarna. Dit betekent dat het college verwacht dat de uitgaven betaald kunnen worden uit de inkomsten. De gemeenteraad beslist op 7 november over deze begroting.

Wat gaat de gemeente doen?
In de nieuwe begroting heeft het college geld gereserveerd voor onder meer duurzaamheid, aanpak wateroverlast en verwijderen van obstakels voor voetgangers om de gemeente beter toegankelijk te maken. Daarnaast gaat er geld naar (steun voor) minima en onderzoek om in alle kernen voorzieningen te houden voor ontmoeting en beweging. Ook wil het college de goede kwaliteit van de zorg en de toenemende behoefte aan zorg betaalbaar houden.

Zorgkosten blijven toenemen
Net als in veel andere gemeenten nemen ook in Berg en Dal de kosten voor de zorg toe. De zorg wordt duurder en meer mensen doen een beroep op de zorg. Zo verwacht de gemeente voor de jeugdzorg in 2020 € 1,4 miljoen tekort komen. Een ander voorbeeld zijn de kosten voor huishoudelijke hulp. In 2020 verwacht de gemeente dat deze € 3,1 miljoen gaat kosten; een stijging van € 500.000 ten opzichte van de eerste raming voor dit jaar. Dergelijke kostenstijgingen kunnen we niet ieder jaar opvangen.

Keuzes maken
De kosten nemen dus fors toe, waardoor de gemeente genoodzaakt is keuzes te maken.
Het college is zich ervan bewust dat de keuzes onze inwoners, ondernemers en bezoekers gaat raken. Wethouder Fleuren van Financiën: “Ondanks de toenemende kosten voor de zorg en afval zijn we erin geslaagd de lastenstijging te beperken met verschillende maatregelen. Zo houden we onze (sociale) voorzieningen op peil. We blijven scherp op de uitgaven, zodat we onze ambities blijven waarmaken voor een fijne gemeente om in te wonen en werken en om te bezoeken.”

Inwoner en toerist betalen samen mee
De afvalstoffenheffing gaat omhoog door gestegen kosten van de afvalverwerking. Om deze kosten volledig door inwoners te laten betalen zou de afvalstoffenheffing voor een gezin in 2020 moeten stijgen met € 48. Het college kiest ervoor dit te beperken tot een verhoging van € 16 per gezin en voor een alleenstaande met € 11 per jaar.
Om de accommodaties en sociale voorzieningen te behouden heeft de gemeente in deze begroting rekening gehouden met een extra stijging van 1% onroerende zaakbelastingen. Dit was al in 2017 afgesproken. Ook van toeristen vraagt de gemeente een extra bijdrage. Met deze (extra) opbrengsten financiert de gemeente de investeringen die ze in deze sector blijft doen.

Komende jaren
In de jaren na 2020 heeft de gemeente nog een aantal uitdagingen. Onder meer de invoering van de nieuwe Omgevingswet, de toenemende behoefte aan zorg en de energietransitie. Verder onder andere het behouden van onze voorzieningen voor beweging en ontmoeting in de kernen, het bestrijden van wateroverlast en het faciliteren van fietsverkeer.

Wanneer maakt de gemeenteraad de definitieve keuzes?
Op donderdag 7 november vanaf 16.00 uur behandelt de gemeenteraad de begroting. De raad maakt dan de definitieve keuzes. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Waar kunt u de begroting zien?
De (informatie over de) begroting 2020 vindt u vanaf 3 oktober op: http://programmavan.bergendal.nl/.