Overzicht baten en lasten

Overzicht baten en lasten

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de baten en lasten per programma. Dit levert een raming op van het saldo van de rekening van baten en lasten. Vervolgens is een aantal toevoegingen en onttrekkingen uit de reserves geraamd. Dit resulteert in het resultaat van de rekening van baten en lasten.

Bedragen x € 1.000

Begroting 2019 actueel

Begroting 2020

Verschil 2019/2020

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Saldo

Inwoner

11.751

-45.154

-33.403

11.240

-46.059

-34.820

-1.417

Onze buurt

9.071

-23.086

-14.015

9.487

-23.102

-13.615

400

Onze gemeente

1.854

-7.601

-5.747

1.790

-6.754

-4.964

783

Ons geld

63.436

-5.259

58.178

66.345

-5.503

60.841

2.664

Overhead

0

-8.979

-8.979

0

-9.407

-9.407

-428

Saldo rekening baten en lasten

86.113

-90.079

-3.966

88.861

-90.825

-1.964

2.002

Toevoeging aan reserves

-

-2.044

-2.044

-

-392

-392

1.652

Onttrekking aan reserves

5.554

-

5.554

2.358

-

2.358

-3.196

Resultaat rekening baten en lasten

91.667

-92.123

-456

91.219

-91.217

2

458