Financieel MeerjarenPerspectief

Financieel MeerjarenPerspectief

Het Financieel MeerjarenPerspectief (FMP) ziet er voor de komende jaren als volgt uit:

Bedragen x € 1.000

2020

2021

2022

2023

FMP na vastgestelde Kadernota 2020

-493

80

95

5

Ontwikkeling saldo programmabegroting 2020

495

588

25

435

Actueel FMP

2

668

120

440

waarvan incidenteel

-72

51

0

0

structureel

74

618

120

440

FMP in begroting 2020

2

668

120

440

Een begroting is structureel sluitend als deze sluitend is op basis van de structurele lasten en structurele baten. Incidentele lasten en baten blijven hierbij buiten beschouwing. Wanneer in dit kader het begrotingsjaar zelf (2020) niet sluitend is, wordt gekeken of het laatste jaar van de meerjarenraming (2023) structureel sluitend is.

Zowel de begroting 2020 als de meerjarenraming (2021-2023) zijn sluitend.  

Bedragen x € 1.000

2020

2021

2022

2023

FMP vastgestelde Kadernota 2020

-493

80

95

5

Kapitaallasten

-40

-10

146

216

Salaris- en inhuurkosten

-200

-165

-165

-165

Doorbelasting naar projecten/ grondexploitatie

55

55

55

55

Overige kosten bedrijfsvoering

39

-62

-154

-163

Opleidingen personeel

36

-

-

-

Salariskosten gemeenteraad

-10

-10

-10

-10

Salariskosten burgermeester & wethouders

-37

-37

-37

-37

Accountantscontrole

-34

-34

-34

-34

Afdrachten en leges persoonsdocumenten en rijbewijzen

9

11

15

-5

Extra kosten thuisbezorgen documenten en mobiele steunpunten

-31

-31

-31

-31

Opbrengst verhuur reststroken en terrassen

25

25

25

25

Treasury

-20

30

35

13

Bespaarde rente algemene reserve

75

75

75

75

Bijdrage Munitax

1

4

-7

-18

Opbrengst ozb (inflatie)

31

31

31

31

Algemene uitkering

2.109

2.460

1.745

1.928

Aframen stelpost inflatie lonen en prijzen

1.398

1.230

1.230

1.123

Aframen stelpost inflatie inkomsten

-1.378

-1.378

-1.378

-1.378

Stelpost onderuitputting

-500

-500

-500

-500

Stelpost verlaging bijdrage Gemeenschappelijke regelingen met 1%

-

100

100

100

Bijdrage reserve rekeningresultaten

468

468

468

468

Mutaties overige reserves per saldo

-365

-155

43

30

Bijdrage VRGZ

-108

-135

-135

-118

Inhuur controles Drank- & Horecawet

22

22

22

22

Wegenonderhoud bezuiniging op reservering groot onderhoud

65

65

65

65

Weghalen obstakels voor voetgangers en rolstoelgebruikers

-

-

-

35

Kleinschalige voorzieningen verkeersplannen

25

25

25

25

Huur grond voor inrichten meer parkeerplaatsen rondom dijken

15

15

15

15

Geen uitbreiding openbaar- en busvervoer

60

60

60

60

Uitvoering Economische visie

25

25

25

25

Opbrengst Toeristenbelasting

305

305

305

305

Opbrengst Forensenbelasting

15

15

15

15

Vervoersvoorzieningen leerlingenvervoer (reisbuddyproject)

-20

-20

-20

-20

Bijdrage GOAN programma Duurzame Mobiliteit en Bereikbaarheid

-45

-

-

-

Bijdrage Doelgroepenvervoer DRAN

-27

-46

-70

-94

Onderwijsachterstandenbeleid

117

117

117

117

Indexering subsidies sportverenigingen

19

19

19

19

SPUK_bijdrage sporthallen en zwembad

38

27

27

20

Sporthal de Duffelt

-17

-17

-17

-17

Led-verlichting Tennisvereniging PIT

-11

-

-

-

Terreinafscheiding sportpark de Hove

-11

-

-

-

Indexering bijdrage Bibliotheek

-10

-10

-10

-10

Ecologisch onderhoud bermen en sloten

-40

-40

-40

-40

Onderhoud hellingen Spoorkuil

-5

-5

-5

-5

Beplantingsmateriaal

-15

-

-

-

Publiekscampagne tegengaan hondenoverlast

15

15

15

15

Bewonersintiatieven

20

20

20

20

Geen subsidie arbeidsparticipatie Forte Welzijn

23

23

23

23

Bijdrage MGR

55

16

56

384

Kosten Ggz-taken

-53

-53

-53

-53

Maatwerkvoorzieningen WMO

-373

-373

-373

-373

Sociaal domein

-818

-1.126

-1.273

-1.248

Bijdrage Werkbedrijf Rijk van Nijmegen

-45

-40

-36

-72

Bijdrage GGD

11

11

11

11

Bijstelling opbrengst rioolheffing o.b.v Gemeentelijk RioleringsPlan

97

102

107

318

Dotatie voorziening riolering

-30

-93

-83

-294

Diverse kosten riolering

-60

-22

-22

-22

Kosten afvalinzameling

-140

-140

-141

-142

Opbrengst afvalstoffenheffing

-214

-235

-232

-226

Opwekken duurzame energie

25

-

-

-

Bijstelling raming DVO ODRN

-92

-92

-92

-92

Leges Omgevingsvergunningen

55

55

55

55

Diverse kleine mutaties

-8

-8

-6

-11

FMP in begroting 2020

2

668

120

440

waarvan incidenteel

-72

51

-

-

waarvan structureel

74

618

120

440