Samenvatting

Samenvatting

De begroting 2020, inclusief de meerjarenraming 2021-2023, is meerjarig structureel sluitend.
Daarnaast ziet ons weerstandsvermogen er goed uit en blijven we met onze lokale lasten onder het landelijk gemiddelde.

Het Financieel MeerjarenPerspectief (FMP) in deze begroting ziet er als volgt uit:

Bedragen x € 1.000

2020

2021

2022

2023

FMP na vastgestelde Kadernota 2020

-493

80

95

5

Ontwikkeling saldo programmabegroting 2020

495

588

25

435

Actueel FMP

2

668

120

440

waarvan incidenteel

-72

51

0

0

structureel

74

618

120

440

FMP in begroting 2020

2

668

120

440

In de volgende tabel zijn de verschillen tussen de begroting 2019 en 2020 weergegeven.

Bedragen x € 1.000

Begroting 2019 actueel

Begroting 2020

Verschil 2019/2020

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Saldo

Inwoner

11.751

-45.154

-33.403

11.240

-46.059

-34.820

-1.417

Onze buurt

9.071

-23.086

-14.015

9.487

-23.102

-13.615

400

Onze gemeente

1.854

-7.601

-5.747

1.790

-6.754

-4.964

783

Ons geld

63.436

-5.259

58.178

66.345

-5.503

60.841

2.664

Overhead

0

-8.979

-8.979

0

-9.407

-9.407

-428

Saldo rekening baten en lasten

86.113

-90.079

-3.966

88.861

-90.825

-1.964

2.002

Toevoeging aan

-

-2.044

-2.044

-

-392

-392

1.652

Onttrekking aan

5.554

-

5.554

2.358

-

2.358

-3.196

Resultaat rekening baten en lasten

91.667

-92.123

-456

91.219

-91.217

2

458

Toelichting verschillen tussen begroting 2019 en begroting 2020
Per programma is een toelichting gemaakt. De toelichting vindt u bij de programma's onder het kopje 'Financiën'.