EMU-saldo

EMU-saldo

Het EMU-saldo is, macro-gezien, het verschil tussen de inkomsten en uitgaven van de collectieve sector (Rijk, mede-overheden en sociale fondsen). Een extra of hogere uitgave of investering betekent een verslechtering van het EMU-saldo. Omdat de overheid in het verleden gedurende vele jaren meer geld heeft uitgegeven dan er binnenkwam, is er een schuld ontstaan. De schuld wordt uitgedrukt in een percentage van het BBP (Bruto Binnenlands Product) ofwel de schuldquote. Het BBP is een optelling van alles wat we met zijn allen in het Nederlands productieproces verdienen + geld uit indirecte belastingen (bijvoorbeeld BTW) -/- subsidies die de kostprijs van producten verlagen.

Centraal Bureau voor de Statistiek

Berekening EMU-saldo

Sector Overheidsfinanciën en consumentenprijzen

Gemeente Berg en Dal (1945)

Antwoordnummer 25000, 2490 XA Den Haag

Algemene gegevens:

Gemeentenaam:

Berg en Dal

Gemeentenummer:

1945

Jaar:

2020

Naam contactpersoon:

Telefoon:

E-mail:

Bestandsnaam:

EMU200061945.XLS

2019

2020

2021

Omschrijving

x € 1.000

x € 1.000

x € 1.000

raming

raming

raming

1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

-4.839

-1.966

-1.108

2

Mutatie (im)materiële vaste activa

5.031

10.148

10.686

3

Mutatie voorzieningen

-4.026

454

1.330

4

Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)

5

Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa

Berekend EMU-saldo

-13.896

-11.660

-10.464

Ruimte voor uw toelichting

ga terug