Financiële kaders

Financiële kaders

Voor het opstellen van de financiële begroting hebben wij de volgende uitgangspunten gehanteerd.

Loonontwikkeling

cao/ 1,9%

Prijsontwikkeling / inflatiecorrectie

1,40%

Rente

1,50%

Leges m.u.v. bouwleges

diversen

Bouwleges

volgt bouwkosten

Toeristenbelasting

+ € 0,01

Forensenbelasting

+ 2,00%

OZB-woningen

+ 1,40%

OZB-niet-woningen

+ 1,40%

Overige rechten

+ 1,40%

Afvalstoffenheffing

100% kostendekkendheid

Rioolheffing

100% kostendekkendheid

Aantal inwoners:

- per 01-01-2020

34.700

- per 01-01-2021

34.700

- per 01-01-2022

34.700

- per 01-01-2023

34.700

Hierboven staan de kaders, die zijn vastgesteld in de Kadernota 2020.
Bij het vaststellen van de begroting op 7 november 2019 heeft de gemeenteraad bij de toeristenbelasting en de afvalstoffenheffing afwijkend besloten. Zie hiervoor het raadsvoorstel in de bijlagen.

Wij werken in onze kostenraming niet met algemene indexen. Er is voor het betreffende begrotingsjaar (in dit geval 2020) zo reëel mogelijk geraamd. Dit prijsniveau houden we constant in de meerjarenraming. Hiermee sluiten wij aan bij de methodiek die we hanteren bij het ramen van de algemene uitkering ("constante prijzen").

Voor de prijsontwikkeling, die we gebruiken bij de berekening van tarieven, is aansluiting gezocht bij het percentage van het Bruto Binnenlands Product (BBP). Dit percentage is berekend door het CPB (Centraal Plan Bureau) en is voor 2020 1,4%.

Voor verdere informatie over de tariefstijgingen verwijzen we naar de paragraaf lokale heffingen.