Incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten

Een goed beeld van de financiële positie van de gemeente vereist ook inzicht in de incidentele baten en lasten die in de begroting zijn verwerkt.

Hieronder vindt u een overzicht van de incidentele baten en lasten.

Bedragen x € 1.000

2020

2021

2022

2023

Programma Inwoner

Incidentele baten en lasten tot en met Voorjaarsnota

1.1

Bij preventie is een aanpak van middelengebruik (alcohol en drugs) van groot belang

-5

-

-

-

1.2

Extra gelden voorkomen schulden

-50

-

-

-

1.3

Professionaliseren beheer jongerencentrum Maddogs

-30

-

-

-

Incidentele baten en lasten Kadernota 2020

1.4

Woonplaatsbeginsel sociaal domein

-667

-

-

-

Incidentele baten en lasten Programmabegroting 2020

geen mutaties

Totaal programma Inwoner

-752

-

-

-

Programma Onze Buurt

Incidentele baten en lasten tot en met Voorjaarsnota

2.1

Vervanging AED's

-24

-

-

-

-

-

-

-

Incidentele baten en lasten Kadernota 2020

-

-

-

-

geen mutaties

Incidentele baten en lasten Programmabegroting 2020

2.2

Led-verlichting Tennisvereniging PIT

-11

-

-

-

2.3

Terreinafscheiding sportpark de Hove

-11

-

-

-

2.4

Vervangen dode bomen door extreme droogte

-15

-

-

-

Totaal programma Onze Buurt

-60

-

-

-

Programma Onze Gemeente

Incidentele baten en lasten tot en met Voorjaarsnota

3.1

Inzet extra rijksgelden voor statushouders

-40

-

-

-

Incidentele baten en lasten Kadernota 2020

-

-

-

-

geen mutaties

Incidentele baten en lasten Programmabegroting 2020

3.2

Bijdrage GOAN programma Duurzame Mobiliteit en Bereikbaarheid

-45

-

-

-

3.3

Regioprogramma Rijk van Nijmegen 75 jaar Vrijheid

-40

-

-

-

Totaal programma Onze Gemeente

-125

-

-

-

Programma Ons geld

Incidentele baten en lasten tot en met Voorjaarsnota

4.1

Algemene uitkering; extra rijksgelden voorkomen schulden

50

-

-

-

4.2

Extra rijksgelden statushouders

40

-

-

-

Incidentele baten en lasten Kadernota 2020

geen mutaties

Incidentele baten en lasten Programmabegroting 2020

geen mutaties

-

-

-

-

Totaal programma Ons geld

90

-

-

-

Programma Overhead

Incidentele baten en lasten tot en met Voorjaarsnota

geen incidentele baten en lasten op dit programma

Incidentele baten en lasten Kadernota 2020

5.1

Informatiemanagement - digitaal werken

-55

-

-

-

5.2

iBurgerzaken

-57

-

-

-

Incidentele baten en lasten Programmabegroting 2020

geen mutaties

Totaal programma Overhead

-112

-

-

-

Totaal exploitatie

-960

-

-

-

Reserves

Incidentele baten en lasten tot en met Voorjaarsnota 2019

R1

Bijdrage Algemene reserve; beheer Maddogs

30

-

-

-

Incidentele baten en lasten Kadernota 2020

R2

Bijdrage Algemene reserve; woonplaatsbeginsel sociaal domein

667

-

-

-

Incidentele baten en lasten Programmabegroting 2020

R3

Bijdrage reserve lopende projecten; Regioprogramma Rijk van Nijmegen 75 jaar Vrijheid

40

-

-

-

R4

Bijdrage Algemene reserve; dekking tekort sociaal domein

151

51

-

-

Totaal reserves

888

51

-

-

Totaal

-72

51

-

-

1.1 Bij preventie is een aanpak van middelengebruik (alcohol en drugs) van groot belang
In 2020 stellen we een plan op waarin we de gemeentelijke ambitie en aanpak van middelengebruik vaststellen. Om dit plan te maken is een werkbudget van € 5.000 opgenomen in de begroting.

1.2 Extra gelden voorkomen schulden
Het rijk wil een impuls geven aan de verbetering van de gemeentelijke schuldhulpverlening en de versterking van het armoedebeleid. Hiervoor ontvangen we in 2018, 2019 en 2020 extra rijksgelden via de algemene uitkering. Zie ook 4.1.

1.3 Professionaliseren beheer jongerencentrum Maddogs
We willen jongeren een ontmoetingsplek bieden en daarmee ook overlast door jeugd terugdringen. Voor het professionaliseren van het beheer in jongerencentrum Maddogs is daarom voor 2019 en 2020 € 30.000 per jaar beschikbaar gesteld. Deze kosten dekken we ten laste van de Algemene reserve. Zie ook R1.

1.4 Woonplaatsbeginsel sociaal domein
De aanpassing van het woonplaatsbeginsel is met een jaar uitgesteld tot 2021. Voor 2020 hebben we € 667.000 minder aan inkomsten geraamd. Door dit uitstel neemt het tekort op sociaal domein tijdelijk toe. Dit incidentele nadeel brengen we ten laste van de algemene reserve. Zie ook R2.

2.1 Vervanging AED's
In 2020 moeten we de gemeentelijke AED's vervangen. Hiervoor is € 24.000 beschikbaar gesteld.

2.2 Led-verlichting Tennisvereniging PIT
Voor het vervangen van de (Led-)verlichting bij Tennisvereniging PIT in Millingen aan de Rijn is in 2020 € 10.500 nodig.

2.3 Terreinafscheiding sportpark de Hove
Voor het plaatsen van een terreinafscheiding op sportpark de Hove is in 2020 € 10.880 nodig.

2.4 Vervangen dode bomen door extreme droogte
Voor vervanging van dode bomen als gevolg van de extreme droogte in 2018 en 2019 is in 2020 eenmalig € 15.000 nodig.

3.1 Inzet extra rijksgelden statushouders
Per 2021 komt de regierol van de inburgeraars bij de gemeenten te liggen. Tot deze datum krijgen de gemeenten extra rijksgeld om de huidige groep inburgeraars alvast beter te begeleiden naar een hoger taalniveau en daarmee een betere kans op werk. In 2019 en 2020 ontvangen we via de algemene uitkering € 40.000. Deze middelen zetten we voor deze regierol in. Zie ook 4.2.

3.2 Bijdrage GOAN programma Duurzame Mobiliteit en Bereikbaarheid
Bijdrage GOAN voor Duurzame Mobiliteit en Bereikbaarheid in 2020 van € 1,30 per inwoner. Afhankelijk van de te kiezen algemene samenwerkingsvorm in de regio voor de jaren daarna zal een nieuwe vraag worden neergelegd met een meer structureel karakter.

3.3 Regioprogramma Rijk van Nijmegen 75 jaar Vrijheid
Van september 2019 tot en met mei 2020 herdenkt en viert Gelderland 75 jaar bevrijding, vrede en vrijheid. De bijdrage voor onze gemeente is € 100.000 per jaar in 2019 en 2020. Deze kosten dekken we binnen de bestaande budgetten van Toerisme (€ 60.000 per jaar) en de reserve lopende projecten (€ 40.000 per jaar). Zie ook R3. Per saldo heeft deze mutatie geen invloed op het begrotingssaldo.

4.1 Algemene uitkering; extra rijksgelden voorkomen schulden
Het rijk wil een impuls geven aan de verbetering van de gemeentelijke schuldhulpverlening en de versterking van het armoedebeleid. Hiervoor ontvangen we in 2018, 2019 en 2020 extra rijksgelden via de algemene uitkering. Zie ook 1.2.

4.2 Extra rijksgelden statushouders
Per 2021 komt de regierol van de inburgeraars bij de gemeenten te liggen. Tot deze datum krijgen de gemeenten extra rijksgeld om de huidige groep inburgeraars alvast beter te begeleiden naar een hoger taalniveau en daarmee een betere kans op werk. In 2019 en 2020 ontvangen we via de algemene uitkering € 40.000. Deze middelen zetten we voor deze regierol in. Zie ook 3.1.

5.1 Informatiemanagement - digitaal werken
We werken als organisatie al een aantal jaren met een document management systeem. Komende jaren willen we dit voortzetten. Maar willen we ook aandacht hebben voor de gebruikers van het programma. Hiervoor is training, instructie en vooral 1 op 1 uitleg nodig. Hiervoor is € 5.000 nodig om specialistische kennis van de applicatie in te huren als aanvulling op aanwezige kennis in de organisatie.  
Volgend jaar willen we een vervangingsbesluit voorbereiden om volledig digitaal werken in de gemeentelijke organisatie mogelijk te gaan maken. We blijven aandacht houden voor de minder digitale inwoners. Dit betekent dat wij onder andere ons Zaaksysteem en de manier waarop dit ingezet wordt tegen het licht gaan houden. Indien nodig zullen we dit zaaksysteem moeten herinrichten. Dit betekent ook dat wij digitale stukken in het archief leidend laten zijn vanaf het moment dat wij vervanging aangevraagd hebben. Hiermee stopt de groei van het papieren archief. Om vervanging aan te vragen moeten veel stappen doorlopen worden en moet aan de Archiefwet voldaan worden. Deze kennis en expertise hebben wij als gemeente niet in huis. Vanwege de grootte en complexiteit van dit proces hebben wij hierin ondersteuning nodig. Vervanging aanvragen leidt niet alleen tot een efficiencyslag in de organisatie, maar is ook van belang in de Omgevingswet (2021) en past binnen de visies op Dienstverlening en Digitaal werken. Benodigde budget voor deze inhuur is € 50.000.

5.2 iBurgerzaken
Wij zijn van plan om in 2020 een nieuw beter functionerend afsprakensysteem aan te schaffen. Dit omdat het contract met de huidige leverancier afloopt per 1 januari 2020. We verwachten dat de kosten hiervoor (inclusief koppelingen) € 20.000 zijn.

In de begroting is ‘thuisbezorgen documenten’ al opgenomen. Bij burgerzaken werken we nu met het systeem iBurgerzaken. Wanneer we gaan thuisbezorgen is een koppeling met een ander systeem noodzakelijk. De geschatte kosten hiervoor zijn eenmalig € 2.350.

We gaan ook onderzoeken of een koppeling tussen ons document managementsysteem en de systemen van burgerzaken van toegevoegde waarde is om archief waardige stukken direct op te kunnen slaan in het juiste systeem. We verwachten dat de kosten hiervoor eenmalig € 35.000 zijn.

R1 Bijdrage Algemene reserve; beheer Maddogs
We willen jongeren een ontmoetingsplek bieden en daarmee ook overlast door jeugd terugdringen. Voor het professionaliseren van het beheer in jongerencentrum Maddogs is daarom voor 2019 en 2020 € 30.000 per jaar beschikbaar gesteld. Deze kosten dekken we ten laste van de algemene reserve. Zie ook 1.3.

R2 Bijdrage Algemene reserve; woonplaatsbeginsel sociaal domein
De aanpassing van het woonplaatsbeginsel is met een jaar uitgesteld tot 2021. Voor 2020 hebben we € 667.000 minder aan inkomsten geraamd. Door dit uitstel neemt het tekort op sociaal domein tijdelijk toe. Dit incidentele nadeel brengen we ten laste van de algemene reserve brengen. Zie ook 1.4.

R3 Bijdrage reserve lopende projecten; Regioprogramma Rijk van Nijmegen 75 jaar Vrijheid
Van september 2019 tot en met mei 2020 herdenkt en viert Gelderland 75 jaar bevrijding, vrede en vrijheid. De bijdrage voor onze gemeente is € 100.000 per jaar in 2019 en 2020. Deze kosten dekken we binnen de bestaande budgetten van Toerisme (€ 60.000 per jaar) en de reserve lopende projecten (€ 40.000 per jaar). Zie ook programma Onze gemeente. Per saldo heeft deze mutatie geen invloed op het begrotingssaldo.

R4 Bijdrage algemene reserve; dekking tekort sociaal domein
Het  totale tekort voor sociaal domein is geraamd op € 818.000. Een deel van het tekort heeft betrekking op het woonplaatsbeginsel zie onder R17. Hierna resteert voor 2020 nog een bedrag van € 151.000 (en voor 2021: € 51.000). Deze bedragen brengen we ten laste van de algemene reserve.