Financiering

Staat van herkomst en besteding van middelen

Staat herkomst en besteding van middelen

De Staat herkomst en besteding van middelen geeft inzicht in de achterliggende bronnen die de ingaande en uitgaande kasstromen veroorzaken.
Operationele activiteiten die bestaan uit transacties die veelal direct leiden tot opbrengsten en kosten.
Investeringsactiviteiten zijn de investeringen in en de desinvesteringen van immateriële, materiële en financiële vaste activa.
Financieringsactiviteiten bestaan uit de activiteiten ter financiering van de operationele en investeringsactiviteiten.

Bedragen x € 1.000

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo begroting

2

Afschrijvingen

3.768

Mutatie werkkapitaal

1.077

- Mutatie voorraden

602

- Mutatie vorderingen

0

- Mutatie kortlopende schulden excl. Bankschulden

475

Onttrekkingen reserves

-2.357

Toevoegingen reserves

392

Onttrekkingen voorzieningen

-2.155

Toevoegingen voorzieningen

2.588

Totaal uit operationele activiteiten

3.315

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa

-10.883

Desinvesteringen materiële vaste activa (bijdrage derden)

0

Investeringen financiële vaste activa

0

Desinvesteringen financiële vaste activa

994

Totaal investeringsactiviteiten

-9.889

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Opname langlopende geldleningen

9.000

Aflossing langlopende geldleningen

-2.426

Mutatie kasgeldleningen

0

Totaal financieringsactiviteiten

6.574

Mutatie geldmiddelen

0

De mutatie in geldmiddelen is als volgt te specificeren:

Liquide middelen ultimo vorig dienstjaar:

250

Liquide middelen ultimo dienstjaar:

250

Afname liquide middelen

0