Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Algemeen

Algemeen

Wet- en regelgeving
De wettelijke kaders op het gebied van weerstandsvermogen zijn opgenomen in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Hierin is bepaald dat bij de begroting en jaarrekening een paragraaf weerstandsvermogen wordt opgenomen. De bepalingen luiden als volgt (citaat uit BBV):
Artikel 11.

 1. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:
  1. de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de provincie onderscheidenlijk gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken;
  2. alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.
 2. De paragraaf betreffende het weerstandsvermogen bevat ten minste:
 1. een inventarisatie van de weerstandscapaciteit;
 2. een inventarisatie van de risico’s;
 3. het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s;
 4. een kengetal voor de:

  1a°. netto schuldquote;
  1b°. netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen;
  2°. solvabiliteitsratio;
  3°. grondexploitatie;
  4°. structurele exploitatieruimte; en
  5°. belastingcapaciteit

 1. een beoordeling van de onderlinge verhouding tussen de kengetallen in relatie tot de financiële positie.
    1. Bij ministeriële regeling worden nadere regels gesteld over de wijze waarop de kengetallen, genoemd in het tweede lid, onderdeel d, door provincies en gemeenten worden vastgesteld en in de begroting en het jaarverslag worden opgenomen.

Gemeentelijke regelgeving op het gebied van het weerstandsvermogen is opgenomen in de verordening ex. artikel 212 Gemeentewet.

In de “Financiële verordening Berg en Dal 2017”, is het volgende opgenomen:
Artikel 16. Weerstandsvermogen & risicobeheersing
In een nota weerstandsvermogen en risicobeheersing stelt de raad aanvullende regels vast met betrekking tot weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Op 17 september 2015 heeft de gemeenteraad de "Nota Weerstandsvermogen en Risicobeheersing Groesbeek 2015" vastgesteld.