Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Risico's

Risicoregister

In het risicoregister hebben wij alle bekende risico’s in beeld gebracht, beoordeeld en geanalyseerd. Vervolgens geven wij aan hoe wij met het risico willen omgaan in termen van beheersing. De risico’s zijn gekwantificeerd en de risicoscore is bepaald. Per risico geven we het financiële belang aan, vervolgens bepalen wij de kans dat het risico zich daadwerkelijk voordoet, uitgedrukt in een percentage. Hierna hebben wij de risicoscore bepaald door het financieel belang te vermenigvuldigen met de kans.

Klasse-indeling
De gehanteerde klasse-indeling ziet er als volgt uit:

Kans

Klasse

Referentiebeelden

Kwantitatief

1

Zeer klein (< of 1 keer per 10 jaar). Zeer onwaarschijnlijk, komt niet voor in de branche, voor zover bekend

1 - 20%

2

Klein (1 keer per 5 - 10 jaar). Niet waarschijnlijk maar mogelijk, is binnen andere gemeenten wel eens voorgekomen (in de afgelopen 5 jaar)

21 - 40%

3

Gemiddeld (1 keer per 2 - 5 jaar). Komt zelden voor maar is wel al eens voorgekomen (in de afgelopen 5 jaar)

41 - 60%

4

Groot (1 keer per 1 - 2 jaar). Is verscheidene malen voorgekomen (3x of vaker in de afgelopen 5 jaar)

61 - 80%

5

Zeer groot (1 keer per jaar of >). Komt met enige regelmaat voor (1 of meerdere keren per jaar)

81 - 100%

Beheersen van risico’s
In deze fase bepalen wij oplossingen om de benoemde risico’s te beheersen. Het is van belang dat wij ook iets met de risico’s doen. Voor elk risico maken wij een keuze uit de volgende vier maatregelen:

  1. Beëindigen (B)

Dit houdt in dat wij beleid waar een risico door ontstaat (adviseren te) beëindigen, op een andere manier vorm geven of geen beleid starten dat een risico met zich meebrengt. Ook kunnen wij werkprocessen zodanig invullen, dat we bepaalde risico’s vermijden.

  1. Verminderen (V)

Door het risico af te dekken middels een verzekering, een voorziening of een ander budget in de begroting kunnen wij het risico verminderen. Hiermee beperken we dus de gevolgen van een risico. Tevens kan verminderen betekenen, het aanpakken of wegnemen van de oorzaak van het risico.

  1. Overdragen (O)

Dit kan door het beleid dat een risico met zich meebrengt, uit te laten voeren door een andere betrokken partij, die daarbij ook de financiële risico’s overneemt.

  1. Accepteren (A)

Als wij een risico niet (kunnen) vermijden, verminderen of overdragen accepteren wij het risico en moeten wij de eventuele financiële schade volledig middels de weerstandscapaciteit  afdekken. Dit betekent niet dat het risico niet beïnvloedbaar is en daarom maar geaccepteerd moet worden. Het betekent dat wij het risico op dit moment accepteren en niet op één of andere wijze afdekken. Mocht de wens bestaan om het risico in de toekomst anders te beheersen dan moeten we kiezen voor beëindigen, verminderen of overdragen.

Inventarisatie risico's

Bij dit onderdeel presenteren wij de risico's. Wij hebben een inventarisatie uitgevoerd, de risico's geanalyseerd en beoordeeld en vervolgens zoveel als mogelijk gekwantificeerd.

We kunnen de risico’s als volgt onderverdelen:

- Aansprakelijkheidsrisico’s

- Risico’s op eigendommen

- Risico’s van de bedrijfsvoering

- Financiële risico’s

  • Grondexploitatie
  • Verbonden partijen
  • Open-einde regelingen
  • Grote projecten
  • Overige financiële risico's

Bedragen x € 1.000

Categorie

Risico

1.

Aansprakelijkheid

410

2.

Eigendommen

119

3.

Bedrijfsvoering

268

4.

Financieel

2.107

Totaal risico's

2.904

1. Aansprakelijkheid (totaal risico € 410.000)

Bedragen x €1.000

Categorie Onderwerp

Beh.

Fin. Belang

Kans

Risico score

Kl.

%

Nalatigheid of onrechtmatig handelen

V

100

1

5%

5

Planschade

O/V

50

1

10%

5

Schadeclaims

A

2.000

1

20%

400

Totaal

2.150

410

Nalatigheid of onrechtmatig handelen
De risico’s zijn in de meeste gevallen beperkt, doordat waar mogelijk verzekeringen zijn afgesloten. Ook hebben wij in de begroting diverse budgetten beschikbaar, bijvoorbeeld om ons eigen risico af te dekken.

Planschade
Planschade dekken we zoveel mogelijk af in contracten met ontwikkelaars. In geval van een gemeentelijke ontwikkeling (waar geen verhaal kan plaatsvinden), houden we hier bij de kredietvotering rekening mee.

Schadeclaims
De gemeente loopt altijd het risico dat er schadeclaims ingediend worden. Over het algemeen zijn dit langlopende procedures waarvoor de risico's moeilijk in te schatten zijn. Daarom is hiervoor in de exploitatie geen raming opgenomen. Om de risico's toch mee te kunnen nemen in deze paragraaf, zijn we uitgegaan van een totaal bedrag van € 2 miljoen met een kans van 20%.

2. Eigendommen (totaal risico € 119.000)

Bedragen x €1.000

Categorie Onderwerp

Beh.

Fin. Belang

Kans

Risico score

Kl.

%

Eigen risico schadegevallen

V

25

3

50%

13

Schade door vandalisme/diefstal (in openb. ruimte)

V

40

3

50%

20

Onderhoud gemeentelijke gebouwen en terreinen

A

100

3

50%

50

Ruiming explosieven

V

50

1

10%

5

Bodemsanering

V

100

2

25%

25

Archeologie

V

25

2

25%

6

Totaal

340

119

Eigen risico schadegevallen
De risico’s met betrekking tot onze eigendommen hebben wij aanzienlijk beperkt door het afsluiten van brand- en stormverzekeringen. Hiervoor geldt een eigen risico van € 2.500 per gebeurtenis. Zaken als bijvoorbeeld vandalisme zijn uitgesloten van de verzekering.

Schade door vandalisme/diefstal (in de openbare ruimte)
Vandalisme is niet verzekerd. De kosten vangen we op binnen de normale budgetten en leiden niet tot grote overschrijdingen. We maken ook bewuste keuzes bij het gebruik van materialen in de openbare ruimte.

Onderhoud gemeentelijke gebouwen en terreinen
Wij voeren voor onze eigendommen planmatig beheer en onderhoud uit. Dit doen wij op basis van de beheerplannen en actuele inspecties. De onderhoudstoestand van de gebouwen is op peil en de noodzakelijke dotaties aan de onderhoudsvoorzieningen actualiseren we iedere drie jaar. Voor een aantal gebouwen loopt de discussie over voortgezet gebruik. Hiervoor voegen we op dit moment geen bedrag toe aan de voorzieningen.

Ruiming explosieven
Er is een risico dat bij grondwerken explosieven worden aangetroffen waarvoor onderzoeken, dan wel ruimingen moeten plaatsvinden. De kosten hiervan ramen we zoveel mogelijk vooraf in de projectkosten en/of brengen we in rekening bij de ontwikkelaars. Daarnaast kunnen we een deel van de kosten declareren bij het Rijk.

Bodemsanering
We voeren bij projecten partijkeuringen uit op vrijgekomen grond. Bij het aantreffen van ernstige verontreiniging kan dit tot aanzienlijke verwerkingskosten leiden.

Archeologie
We lopen het risico dat er archeologische vondsten gedaan worden bij projecten in de openbare ruimte. Dit risico onderzoeken we door middel van het maken van proefsleuven voor de start van een project.

3. Bedrijfsvoering (totaal risico € 268.000)

Bedragen x €1.000

Categorie Onderwerp

Beh.

Fin. Belang

Kans

Risico score

Kl.

%

Bedrijfsongevallen

V/A

250

1

2%

5

Fraude en diefstal

B

p.m.

1

1%

p.m.

Afwezigheid personeel wegens ziekte of anderszins

V

720

2

25%

180

Vertrek personeel

V

100

1

10%

10

ICT

V

129

3

50%

65

Informatiebeveiliging

V

800

1

1%

8

Totaal

1.999

268

Bedrijfsongevallen
Wij hebben de "Goed Werkgeverschapsverzekering" afgesloten. Werkgevers hebben de wettelijke zorgplicht voor de veiligheid van werknemers en die zorgplicht wordt uitgebreid. De werkgever is aansprakelijk voor bedrijfsongevallen en beroepsziekten van werknemers. Ook molest is meeverzekerd. Naast ambtenaren vallen ook raadsleden, wethouders en de burgemeester onder de polis.

Fraude en diefstal
De huidige economische ontwikkelingen kunnen voor de gemeente leiden tot verhoogde prikkels of gelegenheden tot het doen van of meewerken aan fraude. Er is een Fraude- en Berovingsrisicoverzekering afgesloten.
Daarnaast zijn fysieke en/of administratieve maatregelen genomen (functiescheiding, procesbeschrijvingen). De interne controle richt zich ook op deze zaken.

Afwezigheid van personeel wegens ziekte of anderszins
Kennis en kunde zijn (tijdelijk) niet beschikbaar waardoor de kwaliteit van de organisatie en de door de organisatie geleverde producten lager worden. Uitgangspunt bij ziekteverzuim is een interne oplossing en geen externe inhuur, afhankelijk van de duur van de afwezigheid en taak. Totstandkoming inschatting: loonsom € 15.410.808 x 4,67% (bron: loonsom begroting 2020; ziekteverzuimpercentage over 2018) = € 720.000

Vertrek personeel
Als gevolg van vertrek van personeel kan er kennis en kunde verloren gaan. Daarnaast is er bij het huidige personeel veel ervaring en kennis van de lokale situatie aanwezig, welke bij vertrek verloren gaan. Dit kan leiden tot inefficiëntie.

ICT
Computeruitval kan tot gevolg hebben dat we onze dienstverlening (tijdelijk) niet meer kunnen uitvoeren en onze medewerkers niet meer optimaal kunnen werken. Vooral de laatste tijd zijn bedreigingen van virussen in het nieuws, hetzelfde geldt voor datalekken.

Informatiebeveiliging
Informatiebeveiliging wordt steeds actueler. Er is weliswaar steeds meer aandacht, maar het risico wordt ook steeds groter. Denk hierbij aan datalekken. Er is vooralsnog geen cybercrime verzekering afgesloten, maar de actuele ontwikkelingen laten zien dat de risico's groter worden.

4. Financieel (totaal risico € 2.265.000)

Bedragen x €1.000

Categorie Onderwerp

Beh.

Fin. Belang

Kans

Risico score

Kl.

%

Open-einde regelingen

Doelgroepenvervoer (Wmo-cliënten en leerlingen)

A

1.072

1

10%

107

Nieuwe Wmo en Jeugdwet

A

1.000

3

50%

500

Wvggz en Beschermd Wonen

A

pm

3

50%

-

Hulp bij het huishouden

A

3.000

1

10%

300

Af-/toename aantal uitkeringen PW/IOAW/IOAZ

V/A

472

2

25%

118

Toename aanvragen bijz.bijstand/armoedebestrijding

V

180

1

10%

18

Toename aanvragen schuldhulpverlening

V

20

1

10%

2

Toename aantal Bbz regeling (leningen)

A

43

1

10%

4

Toename aanvragen voorzieningen Wmo

V

800

1

10%

80

Vermindering legesopbrengsten bouwvergunningen

V

138

2

25%

34

Toename bezwaar/kwijtschelding

V

80

1

5%

4

Lagere opbrengsten OZB, AH en RH door leegstand

V/A

160

1

5%

8

Verbonden partijen

GGD

V/A

300

3

50%

150

MARN

V/A

-

1

5%

-

ODRN

V/A

115

1

50%

58

VRGZ

V/A

123

1

10%

12

MGR Werkbedrijf en ICT

V/A

281

3

50%

140

Grondexploitatie

Toerekening apparaatskosten grex

V

170

1

5%

9

Economische risico's en vertraging

V/A

398

1

10%

114

Grote projecten

Toerekenen apparaatskosten aan projecten

V

510

1

10%

51

Gemis subsidies a.g.v. uitloop projecten

V

200

1

10%

20

Overige financiële risico's

BTW subsidies sport

A

822

1

20%

164

Opbrengst verpakkingsafval

A

118

4

80%

94

Loonontwikkelingen

A/V

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Ontwikkeling pensioen premie

A

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Prijsontwikkelingen

V

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Algemene uitkering

A/V

200

2

25%

50

Renterisico

A

25

2

30%

8

Beleggingen - dividend

A

100

1

15%

15

Decentralisatie Rijkstaken

A

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Oninbare vorderingen

V

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Bezwaarschriften

V

5

4

80%

4

Garanties en borgstellingen

A

3.900

1

1%

39

Hypotheken personeel

V/B

100

1

3%

3

Wachtgeld/pensioenen bestuurders

V

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Eigendommenadministratie gemeentelijke gronden

A

25

1

2%

1

Totaal

14.357

2.107

De risico's bij dit onderdeel hebben betrekking op open-einde regelingen, schadeclaims, verbonden partijen, grondexploitatie, grote projecten en overige financiële risico's.

Open-einde regelingen (totaal risico € 1.175.000)

Doelgroepenvervoer
In 2019 zien we een verdere toename van het gebruik van het Wmo-vervoer en een lichte afname van het leerlingenvervoer. We zien een lichte daling van de kosten. Voor 2020 voorzien we dat de kosten gaan toenemen. Dit komt onder andere doordat het BPM voordeel voor taxibedrijven vervalt waardoor voertuigen duurder worden. Dit verwerken taxibedrijven naar verwachting in hun tarieven voor de nieuwe contractperiode. We nemen in 2020 enkele maatregelen, die moeten leiden tot besparingen op het vervoer. Dit zal de stijging van de kosten dempen. Het risico voor de kostentoename schatten we in op 10% van 1.072 miljoen.

Nieuwe Wmo en Jeugdwet
De aanvragen zijn het afgelopen jaar met 25% toegenomen,  met name door vergrijzing en invoering van het abonnementstarief. Met deze stijging is in de raming voor 2020 rekening gehouden. Daarnaast hebben we te maken met een aantal veranderingen. Per 2021 zal er een herijking plaatsvinden van de Algemene Uitkering, de financiële consequenties voor het sociaal domein zijn nog niet duidelijk. Het woonplaatsbeginsel is met een jaar uitgesteld maar wordt naar verwachting in 2021 ingevoerd. Voor 2019, 2020 en 2021 krijgen we extra rijksgelden voor de jeugdzorg. Of het nieuwe kabinet deze gelden ook toekent (2022-2023) is nog onzeker. Het tekort op het sociaal domein bedraagt ongeveer € 1 miljoen. In de begroting is een taakstelling opgenomen om dit tekort tot nul om te buigen. We lopen het risico dat de kosten verder stijgen en dat we bezuinigingstaken niet halen. We schatten dit risico in op 50% van 1 miljoen.

Wvggz & Beschermd Wonen
Wvggz (invoering per 1 januari 2020):
We krijgen geld vanuit het Rijk maar kunnen op dit moment niet inschatten of deze kostendekkend zijn. We werken regionaal samen aan de regionale en lokale uitvoering van deze nieuwe wet. In het 4e kwartaal van 2019 verwachten we een inschatting van de (extra) kosten te kunnen maken.
Beschermd wonen (vanaf 1 januari 2021):
Er komt een nieuw objectief verdeelmodel vanaf 2021. Het verdeelmodel zoals het nu bekend is, is op basis van de gegevens van voorjaar 2017. Er zal nog een actueler verdeelmodel gepubliceerd worden. Zodra deze bekend is kunnen we een inschatting gaan maken van de (extra) kosten. We verwachten dat de gelden vanuit het Rijk niet toereikend zijn.

Hulp bij het huishouden
Tarieven voor hulp bij het huishouden zijn onderbouwd en reëel. Het budget voor 2020 is hierop aangepast. In de begroting is rekening gehouden met de toename van aanvragen als gevolg van verlaging van het abonnementstarief. We lopen het risico dat de toename van de aanvragen groter is dan waar we rekening mee houden. We hebben in onze begroting 3 mln geraamd. Het risico dat dit verder toeneemt schatten we in op 10% van 3 mln.

Af-/toename aantal uitkeringen Participatiewet PW / IOAW / IOAZ
Tot en met 2018 deed de gemeente beroep op de vangnetuitkering. Voor 2019 kwamen we niet meer in aanmerking voor de vangnetuitkering. Dit kwam door een ophoging van de rijksbijdrage. Voor 2020 is het nog onduidelijk wat de rijksuitkering wordt. De drempel voor de vangnetuitkering ligt op 10% Het risico schatten we in op 35 extra bijstand aanvragen zijnde € 472.000.

Toename aanvragen bijzondere bijstand/armoedebestrijding
De uitgaven ramen we op € 1,8 miljoen. De kans dat dit bedrag hoger wordt, is aanwezig, maar gezien de uitgaven in de afgelopen jaren niet groot. 10% wordt als risico aangehouden.

Toename aanvragen schuldhulpverlening
Kosten voor schuldhulpverlening bleven afgelopen jaren binnen de raming. We lopen het risico dat het aantal aanvragen groter is dan waarmee we in de begroting rekening gehouden hebben. Het risico schatten we in op 10%.

Toename aantal Bbz regeling (leningen)
We lopen het risico dat het aantal aanvragen groter is dan waarmee we in de begroting rekening gehouden hebben. Het risico schatten we op 10%.

Toename aanvragen overige voorzieningen Wmo + verwachte tariefstijging
Risico ontstaat als het aantal aanvragen groter is dan begroot. In de begroting 2020 is extra budget opgenomen voor de toename van aanvragen als gevolg van verlaging van het abonnementstarief ook is er rekening gehouden met de komende tariefaanpassing in verband met nieuwe aanbesteding. Op dit moment is nog onduidelijk wat die tariefstijging precies zal zijn. We hebben nu 800.000 geraamd. Het risico schatten we in op 10% van 800.000.

Vermindering legesopbrengsten bouwvergunningen
Dit risico is gebaseerd op 25% van de geraamde opbrengst van € 550.500 en een kans van 10%.

Toename bezwaar/kwijtschelding - kosten/minder opbrengsten
Dit risico is altijd aanwezig, maar wij schatten de kans relatief laag in.

Lagere opbrengsten onroerende zaakbelasting, afvalstoffenheffing en rioolheffing door leegstand (bedrijfs)vastgoed
We lopen altijd het risico dat we minder opbrengsten realiseren door leegstand van (bedrijfs)vastgoed.

Verbonden partijen (risico € 360.000)

Hierbij gaat het om partijen waarin de gemeente zowel een financieel als een bestuurlijk belang heeft. De verbonden partijen met de grootste financiële belangen zijn de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ), de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Regio Nijmegen (GGD), de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN), de Milieusamenwerking en Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN) en het werkbedrijf Rijk van Nijmegen. Voor een nadere toelichting op de verbonden partijen wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen in deze begroting. Het totale risico ten aanzien van verbonden partijen is vooralsnog gekwantificeerd op € 440.000.

GGD
In de begroting 2020 GGD is rekening gehouden met de extra taken voor Veilig Thuis. Het AB heeft besloten om slechts het extra rijksbudget hiervoor in te zetten. Er volgt een onderzoek of dit budget toereikend is. We lopen het risico dat het begrotingsbudget van de GGD niet toereikend is. De meerkosten voor Veilig Thuis ramen we op 3 ton. En het risico schatten we in op 50%.

MARN
De risico’s van de MARN zijn beperkt. Het Algemeen Bestuur heeft in de notitie Weerstandsvermogen bepaald dat voor de afdekking van de risico’s de begrotingspost Onvoorzien voldoende is. Daarnaast is MARN aandeelhouder in ARN B.V.. Zij heeft één lening (in verband met grondverkoop) en geen garanties meer uitstaan naar ARN B.V.. De lening is afgedekt met een eerste recht van hypotheek. Tevens heeft MARN met ARN B.V. een vast tarief met indexering voor het door de deelnemers in de MARN aangeleverde afval. Het risico dat MARN loopt bedraagt ten hoogste de waarde van de aandelen die MARN heeft in ARN B.V. . Deze zijn gewaardeerd op verkrijgingsprijs en wel voor een waarde van € 1.701.675. Verder wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen.
Door het Algemeen Bestuur is in juni 2014 besloten dat de MARN geen weerstandsvermogen dient aan te houden anders dan de € 10.000 Post onvoorzien uit de begroting.
Indien de Algemene reserve onvoldoende is om in een bepaald jaar tekorten op te vangen, die voortvloeien uit de rekening en er geen andere dekking kan worden gevonden, wordt het bepaalde in de tekst van de gemeenschappelijke regeling MARN artikel 28 van toepassing. Daarin is bepaald dat de gemeenten naar rato van het inwonertal dienen bij te dragen in tekorten van de MARN.
In onze begroting houden we rekening met € 0.

ODRN
Het totaal van de risico's van de ODRN bedraagt € 803.000. De ODRN rekent vervolgens met een dempingsfactor van 0,6 omdat niet alle risico's zich tegelijkertijd zullen voordoen. 0,6 x € 803.000 = € 482.000. Het weerstandsvermogen van de ODRN bedraagt € 675.000. Dit is ruim voldoende om de risico's op te vangen. In onze begroting houden we rekening met € 0.

De ODRN kampt met een financieel tekort. Dit is ontstaan door de stijging van de omvang van de werkzaamheden (onder andere door aantrekken economie). Met de deelnemers (opdrachtgevers) en de ODRN samen zijn we een doorontwikkeling aan het maken voor de ODRN, zodat in de toekomst deze financiële problemen zich niet meer voor doen. Dit betekent waarschijnlijk een extra bijdrage van de deelnemende gemeentes. De begroting van de ODRN wordt aangepast naar de reële cijfers. Het verwachte tekort verdeelt de ODRN over deelnemers.

Het werkplan 2020 dat nu in onze begroting is verwerkt is bovenstaande nog niet opgenomen. Waarschijnlijk betekent dit een verhoging van de bijdrage. We houden rekening met een risico van 50% van € 115.000.

VRGZ
Over 2017 heeft VRGZ een negatieve exploitatieresultaat dat ten laste moet komen van de algemene reserve van VRGZ, waardoor de algemene reserve fors onder de bestuurlijk afgesproken normwaarde (5% van de omzet) komt te liggen. Hierdoor is de algemene reserve C&R (Crisisbeheersing en Rampenplan) nu ook onvoldoende op peil om daarmee de gewogen risico's volledig af te dekken. In het uiterste geval staan gemeenten garant voor het restant. Voor ons betekent dit theoretisch een risico van maximaal € 122.962.

MGR Werkbedrijf en ICT
De risico's van het werkbedrijf zijn gekwantificeerd in de begroting van het werkbedrijf. Aangezien het werkbedrijf geen algemene reserve mag aanhouden, moet elke gemeente haar risicodeel in de begroting opnemen. De verwachtingswaarde van de risico's bedraagt € 5,745 mln. en het risico op € 2.880 mln. Ons aandeel bedraagt daarin ongeveer 10%.

IBO
Door verdeling van het nadelig saldo over de deelnemende gemeenten heeft de gemeenschappelijke regeling geen behoefte aan extra reserves. Voor de gemeente vormt dit wel een risico.

Grondexploitatie (risico € 123.000)
Om de risico’s te beperken hanteert de gemeente een overwegend faciliterend grondbeleid. De specifieke risico’s met betrekking tot de grondexploitaties zijn omschreven in de paragraaf grondbeleid.

De risico's in de sfeer van de grondexploitatie hebben vooral te maken met algemene economische ontwikkelingen die leiden tot lagere opbrengsten of hogere kosten. Hier valt bijvoorbeeld te denken aan vertraging van bouwprojecten (vooral rentekosten), het terugtrekken van partners, of het lager uitvallen van grondprijzen ten opzichte van de ramingen. Hoewel de economische vooruitzichten weer wat gunstiger lijken te zijn, is het in de huidige economische situatie nog steeds de vraag of de geraamde opbrengsten van de bouwkavels kunnen worden gerealiseerd en op welke termijn. Om de economische risico’s te kwantificeren is uitgegaan van een scenario waarin de nog te realiseren opbrengsten na 1 januari 2018 10% lager uitvallen dan geraamd en de nog te realiseren kosten 5% hoger uitvallen dan geraamd in de meest recente rapportage grondexploitaties.

Een ander risico schuilt in de toerekening van apparaatskosten aan de grondexploitaties.  Wanneer projecten niet doorgaan komen de apparaatskosten mogelijk ten laste van de exploitatie. Meer informatie over de complexen van de grondexploitatie staat in de paragraaf grondbeleid.

Grote projecten (risico € 71.000)

Toerekening apparaatskosten aan projecten
Er wordt risico gelopen ten aanzien van toegerekende apparaatskosten. Net zoals bij de grondexploitatie komen deze kosten, bij het niet doorgaan van de projecten, ten laste van de exploitatie.

Gemis subsidies als gevolg van uitloop projecten
Mislopen (provinciale) subsidies als gevolg van uitloop project over de subsidieperiode.

Overige financiële risico's (risico € 378.000)

BTW subsidies sport
De sportstichtingen kunnen geen inkoop-BTW meer terugvragen, maar kunnen wel een beroep doen op een subsidieregeling (BOSA) van het rijk. De maximale subsidie bedraagt van 20% van de subsidiabele kosten. Voor deze regeling geldt echter een subsidieplafond en een minimumbedrag aan uitgaven. Wanneer de subsidieaanvragen niet gehonoreerd worden lopen we het risico dat de investeringslasten met 21% toenemen. In het meerjarig investeringsplan 2020 (investeringen in sportcomplexen) is in 2020 voor € 822.440 aan investering geraamd. Het risico schatten we in op 20%.

Opbrengst verpakkingsafval
Het verpakkingsafval van kunststof, blik en drankkartons zamelen we in de regio gescheiden in. Die apart ingezamelde hoeveelheid wordt vervolgens gesorteerd en gerecycled. Hiervoor is een sorteerrendement afgesproken van 85%. Over die 85% ontvangen we een vergoeding van Nedvang.
Op basis van een sorteerrendement van 85% zijn inkomsten geraamd die wij verwachten vanuit Nedvang voor het gerecyclede kunststofafval (plastic, blik, drankkartons)
Wanneer het percentage daadwerkelijk 65% bedraagt, dan realiseren we in Berg en Dal € 118.000 minder opbrengsten. Over de voortgang van dit dossier overleggen we met MARN, ARN en Dar.

Overig
Dit betreft risico's met betrekking tot loon- en prijsontwikkelingen, ontwikkelingen van  pensioenpremie, algemene uitkering uit het Gemeentefonds, renterisico, dividenduitkeringen, decentralisatie van rijkstaken, oninbaarheid van vorderingen, ontvangen van bezwaarschriften, garanties en borgstellingen, hypotheken voor personeel, wachtgelden voor bestuurders en eigendommenadministratie gemeentelijke gronden.

Algemene uitkering
De algemene uitkering is aan fluctuaties onderhevig, zonder dat wij daarop invloed hebben. Door rijksbeleid kan een aanpassing in de algemene uitkering al snel een paar ton hoger of lager zijn dan geraamd.