Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Weerstandscapaciteit

Berekening weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit geeft aan welke middelen wij beschikbaar hebben om eventuele tegenvallers op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van bestaande zaken. De weerstandscapaciteit wordt onderverdeeld in structureel en incidenteel.

Structurele weerstandscapaciteit

De structurele weerstandscapaciteit is opgebouwd uit de:
1. onbenutte belastingcapaciteit;
2. post onvoorzien;
3. vrije begrotingsruimte;
4. structurele bezuinigingsmogelijkheden.

1. Onbenutte belastingcapaciteit
De onbenutte belastingcapaciteit bestaat uit de mogelijkheden die wij als gemeente nog hebben om onze belastingopbrengsten te verhogen binnen de wettelijke grenzen.

De totale onbenutte belastingcapaciteit bedraagt:

Bedragen x € 1.000

Belasting c.q. recht

Bedrag

1.

OZB

3.325

2.

Afvalstoffenheffing

450

3.

Rioolheffing

-

4.

Leges

p.m.

Totaal

3.775

Toelichting onbenutte belastingcapaciteit.

Onroerende zaakbelastingen
Voor de OZB hanteren we de zogenaamde artikel 12 norm. Op basis van de meicirculaire 2019 is deze norm 0,1853%. De onbenutte belastingcapaciteit voor de ozb is als volgt berekend.

Bedragen x € 1.000

Onderdeel

Bedrag

Berekende waarde woningen*

3.787.850

Berekende waarde niet-woningen - eigenaren*

476.472

Berekende waarde niet-woningen - gebruikers*

417.425

Totaal waarde

4.681.747

Minimale opbrengst artikel 12-norm

8.675

Opbrengsten 2020

5.350

Onbenutte belastingcapaciteit

3.325

*: conform berekening algemene uitkering 2020-2023 o.b.v. meicirculaire 2019

Afvalstoffenheffing
In de begroting 2019 is de kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing 87%. Dit betekent dat er sprake is van een onbenutte belastingcapaciteit van € 450.000 voor de afvalstoffenheffing.

Rioolheffing
Het uitgangspunt is volledige kostendekking ofwel 100% kostendekkendheid. In de begroting 2020 is dit het geval. Dit betekent dat er geen sprake is van een onbenutte belastingcapaciteit met betrekking tot de rioolheffing.

Leges
Bij de heffing van leges hanteren we volledige kostendekking als uitgangspunt. Van belang hierbij is dat het totale bedrag aan legesinkomsten de aan de leges toegerekende lasten volledig dekt. Wij kunnen deze kosten niet volledig in beeld brengen. Hiervoor is een verfijning van de huidige kostenverdeelsystematiek noodzakelijk. De onbenutte belastingcapaciteit kunnen wij daarom niet in een bedrag uitdrukken. In de tabel is dit aangeduid met p.m. (pro memorie).

2. Post Onvoorzien
In de begroting is voor 2020 € 25.000 geraamd als stelpost voor onvoorziene uitgaven.

3. Vrije begrotingsruimte
In de begroting 2020 is geen stelpost opgenomen voor nieuw beleid. Dit bedrag kan aangemerkt worden als vrije begrotingsruimte.

4. Structurele bezuinigingsmogelijkheden
Er zijn geen structurele bezuinigingsmogelijkheden die ingezet worden als onderdeel van de structurele weerstandscapaciteit.

Incidentele weerstandscapaciteit

De incidentele weerstandscapaciteit is opgebouwd uit de:
1. algemene reserve;
2. bestemmingsreserves, waarvan de bestemming nog kan worden gewijzigd;
3. stille reserves;
4. incidentele bezuinigingsmogelijkheden.

1. Algemene reserve
De begrote stand van de algemene reserve per 31 december 2019 is € 6.314.000. De begrote stand van de vaste algemene reserve bedraagt € 17.220.000. Totaal: € 23.534.000.

2. Bestemmingsreserves
Er zijn geen bestanddelen van de bestemmingsreserves beschikbaar als weerstandscapaciteit.

3. Stille reserves
Het gaat bij stille reserves om de overwaarde van gemeentelijke bezittingen die direct verkoopbaar zijn zonder dat de bedrijfsvoering of het gemeentelijke beleid hierdoor wordt beïnvloed. De overwaarde (stille reserve) betreft het verschil tussen de verwachte verkoopopbrengst en de begrote boekwaarde per 31 december 2019.

Wij hebben onze bezittingen beoordeeld op de benoemde uitgangspunten. Een groot deel van onze bezittingen is nodig voor de bedrijfsvoering en de uitvoering van ons beleid. Ons gemeentehuis gebruiken we voor ons bestuur en de publieksservice. De onderwijs- en welzijnsgebouwen zijn beleidsmatig noodzakelijke voorzieningen.
De enige stille reserve die we hebben is de waarde van de gronden, die op de balans verantwoord is onder de materiële vaste activa. De actuele waarde ligt € 482.000 hoger dan de boekwaarde van € 696.000.

4. Incidentele bezuinigingsmaatregelen

Er is geen sprake van incidentele bezuinigingsmaatregelen die kunnen bijdragen aan de incidentele weerstandscapaciteit.

Totaaloverzicht weerstandscapaciteit

De totale weerstandscapaciteit van de gemeente ziet er als volgt uit:

Bedragen x € 1.000

Onderdeel

Bedrag

Structurele weerstandscapaciteit

1.

onbenutte belastingcapaciteit

3.775

2.

post onvoorzien

25

3.

vrije begrotingsruimte

-

4.

structurele bezuinigingsmogelijkheden

-

Totaal structurele weerstandscapaciteit

3.800

Incidentele weerstandscapaciteit

1.

algemene reserve

23.534

2.

bestemmingsreserves

-

3.

stille reserves

482

4.

incidentele bezuinigingsmogelijkheden

-

Totaal incidentele weerstandscapaciteit

24.016

Totaal weerstandscapaciteit per 31-12-2019

27.816